Integritetspolicy GDPR

Home/Integritetspolicy GDPR
Integritetspolicy GDPR 2023-08-07T13:50:18+00:00

INTEGRITETSPOLICY

I samband med att du bokar vård eller att en journal för ditt djur upprättas förser du oss med vissa personuppgifter. Nedan beskriver vi hur vi använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

De personuppgifter som vi samlar in om dig är kunduppgifter om dig som ägare av hunden, katten eller annat husdjur. (Utöver uppgifter om dig så samlar vi in uppgifter om ditt husdjur. namn, kön, ras, art, ålder och eventuella kännetecken på ditt djur.)

Kunduppgifter: Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, eventuellt chipnummer på ditt husdjur samt tillkommande Kunduppgifter som du uppger för att vi skall kunna nå dig när du t e x har ditt djur inneliggande hos oss.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsförordningen för att hantera personuppgifter.
För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

 1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt tjänsteutbud till dig.
 2. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),
 3. Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Blå Stjärnans Djursjukhus och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller
 4. i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.
Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Tillhandahållande av tjänster

Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund kopplat till ett specifikt husdjur. Identifikationen är viktig eftersom alla tjänster och vård måste journalföras enligt lag.

Vi behandla dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna. Dessutom sker behandling för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om ditt djur när du kontaktar vår Rådgivning samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter till dig.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla vård och tjänster till dig och ditt djur.

Annan kommunikation om tjänster

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att skicka vaccinationspåminnelser, direktreglering till ditt försäkringsbolag eller för att påminna dig om  en bokad undersökning.  Vi behandlar även personuppgifter när vi är i kontakt med dig i frågor om ditt djur eller när vi vill informera om våra tjänster och produkter

Vi behandlar även uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, exempelvis genom att du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra tjänster och dess möjligheter.

Utveckling av tjänster

Ändamål
Vi behandlar data för att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av våra tjänster, produkter samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att optimera våra tjänster, produkter och processer för att långsiktigt tillgodose de bästa tjänsterna till dig som kund.

Direktmarknadsföring

Ändamål
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra tjänster. För detta ändamål kan vi komma att använda Kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer och uppgifter om ditt djur i de fall det är berättigat.

Efterlevnad av lagar

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen samt lag avseende journalföring.

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

 • Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel vid rådgivning.
 • Vi samlar in uppgifter som genereras när du använder någon av våra tjänster exempelvis när du ringer till oss eller skickar e-post.
 • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och i förhållande till våra skyldigheter enligt lag.

 • Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss.
 • Debitering knuten till personuppgifter sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen därefter anonymiseras personuppgifterna.
 • Finns ingen journalhändelse daterad inom en 5 års period anonymiseras personuppgifter och journal behålls.
 • I de fall där det kvarstår fordran till oss avseende vård kvarstår Kunduppgifterna till fordran är reglerad eller utagerad genom avskrivning. När fordran är reglerad raderas personuppgifterna, förutom de uppgifter som krävs för att följa lagkrav enligt bokföringslagen.
 • För att kunna administrera och erbjuda dig produkter och tjänster och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter 5 år efter sista besöket hos oss.
 • De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Remiss till annan vårdgivare och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster samt i samband med remiss till annan vårdgivare. Det kan röra sig om leverantörer av tekniska plattformar (outsourcing) t e x vid provtagning. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet. Vid remiss till annan vårdgivare kommer vi att lämna nödvändiga personuppgifter för att säkerställa kontaktinformationen i remissförfarandet.

Överföring till leverantörer i tredje land
Vi har leverantörer utanför EU/EES området (så kallade ”tredje land”). För det fall vi överför dina personuppgifter till leverantörer i tredje land, vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. I de fall vi bedömer att vi måste skicka laboratorieprov till tredje land krävs ditt medgivande för att dina personuppgifter ska kunna lämnas över i detta enskilda syfte. Överföringen av personuppgifter krävs för att säkerställa identifikation av kunden.

Myndigheter och Räddningstjänst

Vi lämnar ut dina personuppgifter:

 • Till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.
 • Till polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kunduppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast kan lämna ut sådana personuppgifter som vi med säkerhet vet avser dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet “Registerutdrag”.

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus
Box 1257
501 12 Borås

Registerutdraget skickas till den adress som vi har registrerad hos oss.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamål vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. Dina uppgifter samt eventuella journalanteckningar 5 år efter sista journalanteckningen har gjorts, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:
– Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
– Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
– Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;
– Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
– Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). Ett exempel är när du vill flytta dina personuppgifter till en annan vårdgivare.

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla våra tjänster till dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus (Org. Nr 864500-9807)
Box 1257
501 12 Borås

Telefon: 033-20 54 50

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), utöva din rätt till invändning, dataportabilitet (Obs, börjar gälla från 25 maj 2018), återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta oss.

Telefon: 033-20 54 50

Invändning mot marknadsföring

Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till oss.

Telefon: 033-20 54 50

Googles webbplats för integritet och användarvillkor